Strona główna

LIST DO WIERZYCIELI I PRACOWNIKÓW SPÓŁKI BIOETANOL AEG (w formie pdf)

 

Chełmża, 15 maj 2015 r.

 

Wierzyciele spółki

Pracownicy

 

Szanowni Państwo,

 

W wyniku nadzwyczajnych okoliczności, w postaci bezprawnego wstrzymania administracyjnego naszej działalności operacyjnej w dniu 19 lutego 2015 r. przez Służby Celne, zostaliśmy zmuszeni do złożenia w dniu 5 marca br., wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Szerzej o sprawie naszego sporu podatkowego piszemy w memorandum informacyjnym z dnia 11 marca 2015 r. na naszej stronie internetowej. O sprawie tej informowały również szeroko media lokalne i krajowe. Odnośniki do relacji medialnych można znaleźć również na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności.

 

Obecnie w dniu 12 maja 2015 r., decyzją Dyrektora Izby Celnej w Toruniu, przywrócono nam prawo do prowadzenia składu podatkowego w Wytwórni Alkoholu w Chełmży, co jest nieodzownym warunkiem do wznowienia naszej działalności operacyjnej. Niemniej z uwagi na okres jaki upłynął od wstrzymania produkcji i sprzedaży do tego dnia tj. 82 dni, wznowienie działalności gospodarczej i później spłata zaległości wobec wierzycieli jest możliwa tylko pod warunkiem zawarcia układu sądowego z wierzycielami. W sprawie tej postępowanie prowadzi V Wydział Sądu Rejonowego w Toruniu. Obecnie spodziewamy się otwarcia postępowania układowego przez Sąd w pierwszej połowie czerwca br., licząc na Państwa przychylność. W okresie tym planujemy również wznowić pełną działalność operacyjną spółki polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów chemicznych na bazie alkoholu etylowego.

 

O wszelkich postępach w sprawie układu z wierzycielami będziemy Państwa informować listownie.

 

Z poważaniem,

 

Roman Mierzwa       Krzysztof Grabowski

prezes zarządu         członek zarząduMemorandum Informacyjne w sprawie
Organy Celne w Toruniu przeciwko Bioetanol AEG sp. z o.o. w Chełmży (w formie pdf)

 

Niniejsze memorandum prezentuje historię i zakres merytorycznego sporu organów celnych w Toruniu, tj. Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu i Dyrektora Izby Celnej z Torunia działających pod kierownictwem Szefa Służby Celnej w Warszawie, w rezultacie którego to sporu w dniu 19.02.2015 r. na podstawie nieprawomocnych decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, spółka Bioetanol AEG zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, co w konsekwencji spowodowało już złożenie przez jej zarząd w dniu 05.03.2015 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością układu. Wobec braku możliwości wznowienia produkcji i sprzedaży na co potrzebna jest zgoda administracyjna wskazanych wyżej organów podatkowych, bardzo prawdopodobne jest w perspektywie najdalej kilkunastu tygodni przekształcenie postępowania wszczętego dnia 05.03.2015 r., w upadłość likwidacyjną i rozpoczęcie faktycznej likwidacji blisko 80 miejsc pracy w samej spółce oraz około 200 miejsc pracy w podmiotach z nią kooperujących, które również upadną.

 

Wyjaśniamy, że decyzje Naczelnika z 19.02.2015 r. o zakazie działalności są konsekwencją sporu podatkowego, który spółka prowadzi od grudnia 2013 r., kiedy ten sam Naczelnik wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia nam zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

 

Przedstawiając po krótce sprawę chodzi o zasady na jakich wyroby chemiczne spółki wytwarzane na bazie skażonego alkoholu etylowego mogą być zwolnione z akcyzy należnej od alkoholu etylowego zawartego w tych produktach. Nie wkraczając w meritum sporu, przytaczamy następujące fakty z tego postępowania:

 

  1. W tym samym co obecnie stanie prawnym, w zakresie identycznych merytorycznie produktów spółka w roku 2012 r. uzyskała 3 pozytywne rozstrzygnięcia z kontroli podatkowych przeprowadzonych przez ten sam organ podatkowy – Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu. Dokumenty w tej sprawie.
  2. Wobec wątpliwości Naczelnika UC z grudnia 2013, spółka dostosowała się do jego wezwania zmieniając odpowiednio skład chemiczny swoich produktów od stycznia 2014. Chociaż wezwanie takie zostało wydane w trybie usunięcia naruszenia prawa na które to wezwanie spółce nie przysługuje żaden środek odwoławczy! Dokumenty.
  3. Spółka wystąpiła o 3 indywidualne interpretacje podatkowe na produkty opracowane na wezwanie Naczelnika UC w styczniu 2014 r. W kwietniu 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wydała 3 indywidualne interpretacje podatkowe, potwierdzające brak należności akcyzowych od tych nowych produktów. Dokumenty.
  4. W czerwcu 2014 r., wobec wątpliwości Naczelnika UC co do małej części uzasadnienia posiadanych przez spółkę indywidualnych interpretacji podatkowych, zaskarżyliśmy owe uzasadnienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  5. Natomiast już w lipcu 2014 r., Naczelnik UC, nie czekając na wyrok z WSA, naliczył spółce pierwszą kwotę należności podatkowej na 4,4 mln zł jednocześnie zabezpieczając cały majątek trwały warty 24,0 mln zł na poczet ewentualnej zaległości. Dokumenty.
  6. WSA w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r. potwierdził prawidłowość przedmiotowych indywidualnych interpretacji podatkowych, komentując iż podnoszona przez Naczelnika wątpliwość prawna w ich uzasadnieniu, dotyczy nadinterpretacji prawa i nie może ona stanowić źródła do wysnuwania innych wniosków prawnych niż orzeczenie Izby Skarbowej o prawidłowości dla podatnika posiadanych interpretacji podatkowych. Dokumenty.
  7. Pomimo to Naczelnik UC kontynuował naliczanie podatku akcyzowego i nadal prowadzi kolejne postępowania podatkowe, w kilku kolejnych sprawach. Obecnie spółce w 5 sprawach naliczono łącznie blisko 69,0 mln zł, z czego 4 najstarsze sprawy Dyrektor Izby Celnej w Toruniu uchylił do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika UC, wskazując miedzy innymi brak wskazania przez Naczelnika podstawy prawnej naliczenia podatku. Na dziś zalegamy „tylko” niecałe 20,2 mln zł z jednej sprawy, którą rozpatruje nadal Dyrektor Izby Celnej. Dokumenty.
  8. Ponownie, pomimo powyższych faktów Naczelnik UC doręczając w dniu 19.02.2015 r. dwie decyzje o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych i decyzję towarzyszącą o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wydał polecenie swoim urzędnikom odstąpienia od czynności w zakresie stałej kontroli akcyzowej co faktycznie oznacza nakaz zaprzestania produkcji alkoholu etylowego co stanowi podstawową działalność firmy Bioetanol AEG Sp. z o.o. Dokumenty.

 

Reasumując:

A)    Spółka Bioetanol AEG z dniem 20.02.2015 r., zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej bez której nie jest możliwa dalsza kontynuacja jej działalności.

B)    Żadna z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu lub Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w sprawie nie jest ostateczna, wobec czego zgodnie z Ordynacją Podatkową nie powinna być wykonywana, włączając nakaz zaprzestania funkcjonowania składu podatkowego z dniem 19.02.2015 r. o godzinie 14:15 !!!

C)    Naczelnik wydał decyzje o cofnięciu składu podatkowego spółki ze skutkiem natychmiastowym co jest niezgodne z prawem, motywując to brakiem stosowania przez spółkę prawa w związku z naliczeniem przez tego samego Naczelnika UC akcyzy w 5-ciu sprawach, z czego obecnie 4 najstarsze sprawy zostały uchylone przez Dyrektora Izby Celnej do ponownego rozpatrzenia, gdzie w uzasadnieniu Dyrektora Izby Celnej wymienia miedzy innymi brak wskazania właściwej podstawy prawnej tych naliczeń. A więc należy przypuszczać iż 5-ta ostatnia sprawa która jest merytorycznie identyczna również zostanie uchylona! Dokumenty.

 

Warto również dodać, iż sprawa ta dotyczy wszystkich krajowych podmiotów działających w Polsce działających w branży wyrobów chemicznych wytwarzanych na bazie skażonego alkoholu, którym w roku 2014 r. organy celne przez podobne działania zabroniły prowadzenia ich działalności gospodarczej choć jest ona zgodna w pełni z obowiązującym prawem.

 

W załączeniu:

- wybrane dowody z postępowania odnośnie poszczególnych punktów memorandum, pozostałe dowody w sprawach opisanych w niniejszym memorandum z uwagi na fakt, iż zawierają merytoryczne identyczne uzasadnienia organów podatkowych i są wyłącznie powtórzeniem argumentów tych organów zastosowanych dla innych miesięcznych okresów, zostały pominięte. Ponadto z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy firmy, w treści prezentowanych dowodów, zasłoniono skład chemiczny wyrobów spółki i nazwy klientów.

 

- dwie opinie prawne renomowanych kancelarii podatkowych: Kutnik, Kalinowski i Partnerzy (załącznik nr 1) oraz Chadbourne & Parke LLP (załącznik nr 2) w zakresie merytorycznego sporu z organami podatkowymi.

 

- sprawa opisana została również przez portal Onet pod adresem: http://biznes.onet.pl/lokalna-gorzelnia-na-skraju-upadlosci-ma-zaplacic-70-mln-zl-podatku/vrzq4k

 

Z poważaniem,

 

Roman Mierzwa            Krzysztof Grabowski

Prezes Zarządu              Członek Zarządu

 

 

Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego. W skład spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne:

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.

Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelniczego (Z.O.S.G) mieści się w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Przemysłowej 1.