Strona główna

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SZ. P. BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO (w formie pdf)

 

Chełmża, 10 marca 2015 r.

 

Sz.P. Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

LIST OTWARTY

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Zwracamy się do Pana, jako pracownicy prywatnej spółki Bioetanol AEG – producenta alkoholu etylowego z przeznaczeniem na wyroby chemiczne i biopaliwa współpracującego między innymi z koncernami Orlen i Lotos, z prośbą o obronę naszego konstytucyjnego prawa do pracy.

 

Piszemy do Pana w strachu o nasz dalszy los i prosimy o interwencję, z uwagi na skalę naruszeń prawa jakich dopuszczają się urzędnicy służb celnych w Toruniu działających pod kierownictwem szefa służb celnych p. Jacka Kapicy, którzy nie respektują, oprócz prawa polskiego i UE, wydawanych przez siebie wcześniejszych decyzji administracyjnych, indywidualnych interpretacji podatkowych wydawanych również pod kierownictwem p. Jacka Kapicy oraz  wyroków sądu administracyjnego.

 

Całe postępowanie podatkowe doprowadziło do zamknięcia naszej produkcji i sprzedaży z dniem 20 lutego 2015 r., chociaż żadna z decyzji podatkowych nie jest ostateczna, co jest całkowicie niezgodne z obowiązującą obecnie Ordynacją Podatkową! W wyniku tego zarząd spółki złożył w dniu 5 marca 2015 r. wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

 

Jednak zawarcie układu sądowego z wierzycielami, a więc obrona naszych miejsc pracy, jest uzależniona od możliwości jego wykonania, tj. przede wszystkim od wznowienia naszej produkcji i sprzedaży do czego jest niezbędna zgoda administracyjna Dyrektora Izby Celnej w Toruniu lub Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu.

 

 

Z poważaniem,

Pracownicy Spółki


Memorandum Informacyjne w sprawie
Organy Celne w Toruniu przeciwko Bioetanol AEG sp. z o.o. w Chełmży (w formie pdf)

 

Niniejsze memorandum prezentuje historię i zakres merytorycznego sporu organów celnych w Toruniu, tj. Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu i Dyrektora Izby Celnej z Torunia działających pod kierownictwem Szefa Służby Celnej w Warszawie, w rezultacie którego to sporu w dniu 19.02.2015 r. na podstawie nieprawomocnych decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, spółka Bioetanol AEG zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej, co w konsekwencji spowodowało już złożenie przez jej zarząd w dniu 05.03.2015 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością układu. Wobec braku możliwości wznowienia produkcji i sprzedaży na co potrzebna jest zgoda administracyjna wskazanych wyżej organów podatkowych, bardzo prawdopodobne jest w perspektywie najdalej kilkunastu tygodni przekształcenie postępowania wszczętego dnia 05.03.2015 r., w upadłość likwidacyjną i rozpoczęcie faktycznej likwidacji blisko 80 miejsc pracy w samej spółce oraz około 200 miejsc pracy w podmiotach z nią kooperujących, które również upadną.

 

Wyjaśniamy, że decyzje Naczelnika z 19.02.2015 r. o zakazie działalności są konsekwencją sporu podatkowego, który spółka prowadzi od grudnia 2013 r., kiedy ten sam Naczelnik wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia nam zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

 

Przedstawiając po krótce sprawę chodzi o zasady na jakich wyroby chemiczne spółki wytwarzane na bazie skażonego alkoholu etylowego mogą być zwolnione z akcyzy należnej od alkoholu etylowego zawartego w tych produktach. Nie wkraczając w meritum sporu, przytaczamy następujące fakty z tego postępowania:

 

  1. W tym samym co obecnie stanie prawnym, w zakresie identycznych merytorycznie produktów spółka w roku 2012 r. uzyskała 3 pozytywne rozstrzygnięcia z kontroli podatkowych przeprowadzonych przez ten sam organ podatkowy – Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu. Dokumenty w tej sprawie.
  2. Wobec wątpliwości Naczelnika UC z grudnia 2013, spółka dostosowała się do jego wezwania zmieniając odpowiednio skład chemiczny swoich produktów od stycznia 2014. Chociaż wezwanie takie zostało wydane w trybie usunięcia naruszenia prawa na które to wezwanie spółce nie przysługuje żaden środek odwoławczy! Dokumenty.
  3. Spółka wystąpiła o 3 indywidualne interpretacje podatkowe na produkty opracowane na wezwanie Naczelnika UC w styczniu 2014 r. W kwietniu 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy wydała 3 indywidualne interpretacje podatkowe, potwierdzające brak należności akcyzowych od tych nowych produktów. Dokumenty.
  4. W czerwcu 2014 r., wobec wątpliwości Naczelnika UC co do małej części uzasadnienia posiadanych przez spółkę indywidualnych interpretacji podatkowych, zaskarżyliśmy owe uzasadnienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
  5. Natomiast już w lipcu 2014 r., Naczelnik UC, nie czekając na wyrok z WSA, naliczył spółce pierwszą kwotę należności podatkowej na 4,4 mln zł jednocześnie zabezpieczając cały majątek trwały warty 24,0 mln zł na poczet ewentualnej zaległości. Dokumenty.
  6. WSA w Bydgoszczy we wrześniu 2014 r. potwierdził prawidłowość przedmiotowych indywidualnych interpretacji podatkowych, komentując iż podnoszona przez Naczelnika wątpliwość prawna w ich uzasadnieniu, dotyczy nadinterpretacji prawa i nie może ona stanowić źródła do wysnuwania innych wniosków prawnych niż orzeczenie Izby Skarbowej o prawidłowości dla podatnika posiadanych interpretacji podatkowych. Dokumenty.
  7. Pomimo to Naczelnik UC kontynuował naliczanie podatku akcyzowego i nadal prowadzi kolejne postępowania podatkowe, w kilku kolejnych sprawach. Obecnie spółce w 5 sprawach naliczono łącznie blisko 69,0 mln zł, z czego 4 najstarsze sprawy Dyrektor Izby Celnej w Toruniu uchylił do ponownego rozpatrzenia przez Naczelnika UC, wskazując miedzy innymi brak wskazania przez Naczelnika podstawy prawnej naliczenia podatku. Na dziś zalegamy „tylko” niecałe 20,2 mln zł z jednej sprawy, którą rozpatruje nadal Dyrektor Izby Celnej. Dokumenty.
  8. Ponownie, pomimo powyższych faktów Naczelnik UC doręczając w dniu 19.02.2015 r. dwie decyzje o cofnięciu zezwoleń na prowadzenie składów podatkowych i decyzję towarzyszącą o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, wydał polecenie swoim urzędnikom odstąpienia od czynności w zakresie stałej kontroli akcyzowej co faktycznie oznacza nakaz zaprzestania produkcji alkoholu etylowego co stanowi podstawową działalność firmy Bioetanol AEG Sp. z o.o. Dokumenty.

 

Reasumując:

A)    Spółka Bioetanol AEG z dniem 20.02.2015 r., zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej bez której nie jest możliwa dalsza kontynuacja jej działalności.

B)    Żadna z decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu lub Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w sprawie nie jest ostateczna, wobec czego zgodnie z Ordynacją Podatkową nie powinna być wykonywana, włączając nakaz zaprzestania funkcjonowania składu podatkowego z dniem 19.02.2015 r. o godzinie 14:15 !!!

C)    Naczelnik wydał decyzje o cofnięciu składu podatkowego spółki ze skutkiem natychmiastowym co jest niezgodne z prawem, motywując to brakiem stosowania przez spółkę prawa w związku z naliczeniem przez tego samego Naczelnika UC akcyzy w 5-ciu sprawach, z czego obecnie 4 najstarsze sprawy zostały uchylone przez Dyrektora Izby Celnej do ponownego rozpatrzenia, gdzie w uzasadnieniu Dyrektora Izby Celnej wymienia miedzy innymi brak wskazania właściwej podstawy prawnej tych naliczeń. A więc należy przypuszczać iż 5-ta ostatnia sprawa która jest merytorycznie identyczna również zostanie uchylona! Dokumenty.

 

Warto również dodać, iż sprawa ta dotyczy wszystkich krajowych podmiotów działających w Polsce działających w branży wyrobów chemicznych wytwarzanych na bazie skażonego alkoholu, którym w roku 2014 r. organy celne przez podobne działania zabroniły prowadzenia ich działalności gospodarczej choć jest ona zgodna w pełni z obowiązującym prawem.

 

W załączeniu:

- wybrane dowody z postępowania odnośnie poszczególnych punktów memorandum, pozostałe dowody w sprawach opisanych w niniejszym memorandum z uwagi na fakt, iż zawierają merytoryczne identyczne uzasadnienia organów podatkowych i są wyłącznie powtórzeniem argumentów tych organów zastosowanych dla innych miesięcznych okresów, zostały pominięte. Ponadto z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy firmy, w treści prezentowanych dowodów, zasłoniono skład chemiczny wyrobów spółki i nazwy klientów.

 

- dwie opinie prawne renomowanych kancelarii podatkowych: Kutnik, Kalinowski i Partnerzy (załącznik nr 1) oraz Chadbourne & Parke LLP (załącznik nr 2) w zakresie merytorycznego sporu z organami podatkowymi.

 

- sprawa opisana została również przez portal Onet pod adresem: http://biznes.onet.pl/lokalna-gorzelnia-na-skraju-upadlosci-ma-zaplacic-70-mln-zl-podatku/vrzq4k

 

Z poważaniem,

 

Roman Mierzwa            Krzysztof Grabowski

Prezes Zarządu              Członek Zarządu

 

 

Spółka Bioetanol AEG Sp. z o. o. korzysta z wieloletniego doświadczenia Zarządu Firmy, technologów oraz specjalistów branży spirytusowej a historia głównego zakładu produkcyjnego, gdzie mieści się także siedziba spółki, sięga 1947 roku.

Obecnie firma produkuje alkohol etylowy surowy, rektyfikowany i odwodniony oraz wyroby chemiczne powstałe na bazie alkoholu etylowego. W skład spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne:

 

Wytwórnia Alkoholii mieszcząca się w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 4, gdzie mieści się także siedziba Zarządu Firmy. Powstała w 1947 roku przy sąsiadującej cukrowni i była jej częścią do roku 2003. Od tego czasu nieprzerwanie działa jako oddzielny zakład produkcyjny.

Zakład Odwadniania Spirytusu Gorzelniczego (Z.O.S.G) mieści się w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Przemysłowej 1.